En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.

Region Halland

Region_halland_cyklande_par.jpg

AKTÖRER

Samordningsförbundet i Halland finns på initiativ av flera myndigheter i Halland. Samtliga kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland har representation i styrelsen och beredningsgruppen. Alla har olika uppdrag och uppdragsgivare. När det skapas projektgrupper bidrar alla aktörer med kompetens från de egna organisationerna som resurs. Ett problem blir med det arbetssättet belyst från olika perspektiv. 

Region Halland_logotyp.jpg

REGION HALLANDS UPPDRAG

Region Halland har två huvuduppdrag:

• Hälso- och sjukvård
• Regional utveckling

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård är den största verksamheten i Region Halland. En del av vården drivs i regionens regi, en del ges av privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som "finansiär" av den halländska vården, och "ägare" av vård i egen regi.
Specialistsjukvård ges bland annat vid sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Sjukhusen samlas under det gemensamma namnet Hallands sjukhus. Hallänningarna får också högspecialiserad vård vid universitetssjukhus, främst i Göteborg, Malmö och Lund. Det handlar om vård som av olika anledningar inte kan erbjudas i Halland. Vården ges efter remiss från specialistläkare och betalas av Region Halland.
I handikappverksamhet på specialistnivå ingår bland annat barn- och vuxenhabilitering, syncentral, hörselvård och hjälpmedelscentraler.
Regionens sjuktransportverksamhet är organiserad i en egen förvaltning. Här ingår bland annat ambulanssjukvården, sjukresor och 1177 Sjukvårdsrådgivningen. Psykiatrisk vård på specialistnivå är i Halland samlad i en förvaltning, Psykiatrin Halland. Här ingår bland annat barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri i hela Halland.
Halland har ett väl utbyggt nät av folktandvård, som har det huvudsakliga ansvaret för de halländska barnens tandhälsa. Vuxentandvården ges hos såväl privata tandläkare som i folktandvården.

Regional utveckling

Region Halland driver och samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Halland.
En del av uppgifterna kommer direkt från staten. Det handlar exempelvis om att ta fram viktiga styrdokument som regionalt utvecklingsprogram och infrastrukturplan samt om att fördela medel för att stimulera tillväxt och kulturanslag.
Till detta kommer de uppgifter som Halland själv valt att prioritera i det regionala utvecklingsarbetet, exempelvis folkhälsa, kollektivtrafik, kommunal samverkan, högskolefrågor och miljö.
Allt arbete för regional utveckling bedrivs i nära samarbete med kommunerna i Halland, företag och andra regionala aktörer. Mycket av arbetet sker i projektform och ofta med stöd av externa finansiärer (EU och kommunal medfinansiering).

En person kan ha kroppsliga eller mentala begränsningar som är tillfälliga eller medfödda.

En person på en myndighet som tar hand om en persons ärende kallas handläggare. Handläggarens uppdrag är att hjälpa till med bra lösningar och kontakter för att komma vidare.

När en person blir berörd av flera myndigheter för sitt ärende kan ett personligt team skapas med en person (handläggare) från varje myndighet. Exempelvis en person som har Ekonomiskt Bistånd på grund av funktionshinder och har aldrig varit på arbetsmarknaden. För att hjälpa den personen behövs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kanske även Region Halland. För att alla dessa ska göra ett bra jobb behöver de träffas allihop vid ett och samma tillfälle. Detta är ett Individsamverkanteam som har fokus på en bra lösning för den berörda personen.

IndividsamverkanTeam

Varje myndighet har ett specifikt uppdrag att lösa. Ibland behövs flera myndigheter för att det ska bli en bra lösning. Exempelvis om en person inte kan arbeta för att den mår dåligt. Då kan Arbetsförmedlingen ta in hjälp från Region Halland om den berörda personen godkänner det. Tillsammans blir de ett konsultativt team.

För att få eller återfå kroppsliga eller psykiska funktioner behövs rehabilitering. Det vill säga sjukgymnastik, samtalsterapi, arbetsträning eller annat för att man ska må bättre. Man blir rehabiliterad.

Att man tillåter något. Exempelvis att en myndighet får en berörd individs tillåtelse att tala med en annan myndighet. Samtycket måste vara frivilligt och att man förstår vad det innenbär.

Samordningsförbundet i Halland

Alla personer som handlägger ärenden som rör en individ har tystnadsplikt. De får inte tala om ärendet med någon utanför sin egen arbetsgrupp och absolut inte med andra myndigheter eller aktörer. Enda sättet att komma förbi det är att den berörda individen ger sitt samtycke.