Förbundsordning & Styrdokument

DOKUMENT

Under dokument hittar du allt som rör styrningen av SFH. Förbundsordningen som godkänt av samtliga aktörer och stadsfäster resurser, beslutsgång och hur förändringar ska genomföras vid behov. Här finns också verksamhetsplanen vi arbetar efter dagligdags. I årsredovisningarna visar vad som händer under ett år samt vägen dit via alla protokoll från styrelsemöten. Hur ett samordningsförbund ska organiseras och finansieras är bestämt i lag.
 

Förbundsordning

Version 2011-11-01

Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun.

1 §
Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet i Halland.
 
2 §
Förbundets säte

Förbundets säte är Halmstads kommun.
 
3 §
Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Falkenbergs kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Kungsbacka kommun
 
4 §
Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom det geografiska område som omfattas av Falkenbergs, Halmstads, Hylte, Laholms, Varbergs och Kungsbackas kommuner svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland och medlemskommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

5 §
Styrelsen

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse.
Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och åtta ersättare.
Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ordförandeskapet ska vara rullande. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande för en period om ett år.
 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser vardera en ledamot och en ersättare. Region Halland utser en ledamot och en ersättare. Kommunerna utser vardera en representant som fördelas på en ledamot och fem ersättarposter enligt vad styrelsen överenskommer.
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum.
 
Kommunernas ordinarie representant i styrelsen väljs enligt ett rullande schema efter förbundsstyrelsens beslut.
 
6 §
Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför om samtliga parter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 
Förbundet har till uppgift att:
     Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
     Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
     Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser.
     Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
     Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder.
     Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. Samordningsförbundet får inte ägna sig åt allmänt förebyggande arbete som folkhälsovård.
 
§ 7
Personal

Förbundsstyrelsen ska anställa en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
 
§ 8
Initiativrätt

Medlem i Samordningsförbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.
 
§ 9
Samråd

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

§ 10
Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på den officiella anslagstavlan hos kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg, Kungsbacka och på Region Hallands anslagstavla. Huvudanslagstavla är den i Halmstad där besluten kungörs.
 
§ 11
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man har tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att staten via Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Halland med en fjärdedel samt kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Kungsbacka gemensamt med en fjärdedel. *
 
§ 12
Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta tertialuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.
 
§ 13
Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.  Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.
 
Alla insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det gemen-samma uppföljningssystemet SUS.
 
§ 14
Uppföljning

Varje insats ska vara dokumenterad på så sätt att den är möjlig att följa upp och värdera i förhållande till uppsatta mål.  Insatserna ska dokumenteras på ett sådant sätt att det är möjligt att återanvända vunna kunskaper och erfarenheter i parternas ordinarie verksamhet.
 
*Kommunernas finansiering baseras från och med år 2011 på totalbefolkningen i respektive kommun den 30 juni året före verksamhetsåret.
 
 
§ 15
Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Försäkringskassan utser för statens räkning en revisor. Den revisor som staten utser för sin räkning, utses och ersätts enligt särskild ordning.
Kommunerna Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Kungsbacka ska utse en gemensam revisor.
 
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i § 26 i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
 
Revisorer väljs för en mandattid som är densamma som för styrelseledamöter enligt § 5 i denna förbundsordning.
 
§ 16
Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.
 
Vid en parts utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 17§.
 
§ 17
Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan huvudmännen.
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen.
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.
 

§ 18
Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol.
 
§ 19
Ersättning till ledamöter, ersättare, revisorer och revisorsersättare

Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i styrelsen samt till revisorer och revisorsersättare ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i Region Halland. Revisorerna ersätts av samordningsförbundet.
 
§ 20
Arkivtillsyn

Kommunstyrelsen i Halmstads kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
 
§ 21
Ändringar i förbundsordningen

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av samordningsförbundets medlemmar
 
§ 22
Förbundets bildande

Förbundet anses bildat 2010-07-01 under förutsättning att samtliga medlemmar då har godkänt denna förbundsordning. Förbundet anses utökat 2012-01-01 med Kungsbacka som medlem under förutsättning att samtliga medlemmar då har godkänt denna förbundsordning.

 

Styrdokument

Styrdokument (PDF)

Bilaga till Styrdokument (PDF)