Aktörer i samverkan

AKTÖRER I SAMVERKAN

Samordningsförbundet i Halland (SFH) består av samtliga myndigheter och kommuner som finns i Halland. När en person behöver extra insatser behövs från två eller flera aktörer skapar SFH förutsättningar att föra samman dem som behövs för bästa lösning. Vilka är då aktörerna och myndigheterna som kan bli inkallade när det ska samordnas? Nedan kan du läsa om vilka det är och varifrån deras uppdrag kommer. 
 

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Arbetsförmedlingen (AF) är en nationell myndighet som finns i hela landet. I Halland finns AF i samtliga kommuner. Arbetsförmedlingens övergripande mål är att göra det lätt för dem som söker arbete och för arbetsgivare att hitta varandra. Deras uppgift är också att ge extra stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden. På AFs ansvar ligger även att se till att personer som förlorar sitt arbete kan ställa om till en annan typ av jobb om det behövs – en omställningsförsäkring.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för vissa nyanländas möjlighet att lättare skaffa jobb på arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge nyanlända rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt komma i arbete och klara sin egen försörjning.
I uppdraget ingår även arbetsträning i samarbete med Försäkringskassan, där det behövs en mjuk övergång från sjukskrivning till att börja jobba igen. Samarbetet bidrar till att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller ohälsa kan börja arbeta igen.
 

FÖRSÄKRINGSKASSAN

I Sverige finns en allmän social försäkring för alla medborgare. Den ger stöd med försörjningen och rehabilitering i olika skeden i livet och omfattar i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Försäkringen är en viktig del för trygghet i stort, både för enskilda människor och för företag.
Försäkringskassans uppdrag är att besluta om och betala ut en stor del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen. 
Socialförsäkringen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pensionsmyndigheten har hand om pensioner och andra stöd till äldre och efterlevande.
För det personliga kundmötet finns ett hundratal myndighetsgemensamma servicekontor. I Halland finns kontoren i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Där träffar du handläggare som kan hjälpa dig med ärenden som rör Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
 

REGION HALLAND

Region Hallands uppdrag är att erbjuda alla som bor eller vistas i Halland en god hälso- och sjukvård samt främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland. Vi arbetar också för att utveckla kultur, vår gemensamma miljö och infrastruktur. Alla dessa områden är viktiga för att vi ska nå vår vision – Halland bästa livsplatsen.

Region Halland arbetar för att Halland ska ha en öppen jämställd och inkluderande arbetsmarknad. Det är viktigt att möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden ökar för personer som idag har svårigheter att komma in och delta i arbetslivet. Vi samverkar med andra parter som till exempel kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen för att stödja personer som hamnat eller står utanför ett arbetsliv.

Hälso- och sjukvården i Region Halland arbetar för att du ska uppfatta den som anpassad för dig, att den har hög kvalitet och att den är jämlik. Med det menas också att den känns trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med dig som patient och dina närstående Vi arbetar för bättre hälsa hos invånarna och för att stödja invånare att själva ta ansvar utifrån egen förmåga.
 
Hälso och sjukvården i Region Halland omfattar till exempel våra vårdcentraler, sjukhus, psykiatrin, tandvård, mödrahälsovård m.fl. Vårdcentralen är oftast din första kontakt när du behöver vård.
 

KOMMUNERNA I HALLAND

Kommunerna har det yttersta ansvaret för sina invånares försörjning och hälsa. Ekonomiskt bistånd, skola, sjukvård och lokala organisationer är närmast alla medborgare. När det behövs samordning kring en person eller familj av flera myndigheter och organisationer kan man ansöka om en SIP som hamnar hos kommunens Individsamverkanteam (IST). Den bör gå via den myndigheter som redan är insatt i situationen den berörda individen är i. Alla inkommande ansökningar och handlingar är sekretessbelagda. Alla kommuner i Halland har ett eget IST förutom Halmstad/Hylte som har ett gemensamt team.

IST för vem?

Alla i arbetsför ålder från 18 år till 65 år som av olika skäl under en tid stått utanför arbetsmarknaden på grund av psykiska, fysiska och/eller sociala skäl. 

Vad är målet med IST?

Alla ska ha möjlighet till ett så självständigt liv som möjligt med så mycket egen försörjning det går. IST består av de representanter som behövs för situationen från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland (sjukvård), Ekonomiskt bistånd. Handläggarna har skiftande men relevanta yrkesroller i kommunerna och alla väl insatta i samordning, vilket är det viktigaste.

 

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Digitalt möte via Skype
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare