Avslutade projekt

FORSKNING och RAPPORTER

Att skapa förutsättningar för utveckling samt att sprida kunskapen är en viktig del av SFHs uppdrag. Både projekt som drivits inom Hallands, universitetsuppsatser, forskningsrapporter etc. som kan vara av intresse för frågeställningar som rör Samordningsförbundets medlemmars uppdrag.
 

AVSLUTADE PROJEKT

Nedan projekt är avslutade. Om det är något du skulle vilja veta mer om och eventuellt ta del av rapporter är det bara att kontakta Samuel Grahn.

Regional utvecklingsledare för Upphandling med social hänsyn

Slutrapport: SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLING - SLUTRAPPORT.docx
Bilaga: SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLING - BILAGA.docx

 

VÄXA

VÄXA bedrevs som ett metodutvecklingsprojekt under två år och bedrevs som lågtröskelverksamhet för personer långt från arbetsmarknaden. Projektet byggde på gruppverksamhet i Hallands alla kommuner med aktiviteter. Arbetet pågick mellan 3-6 månader med målet att gå från passiv sjuktillvaro till en aktiv arbetsrehabilitering. I implementeringsarbetet utvecklades VÄXA-dilemmat som tydligt visar på bristerna i den sektoriella välfärden. Detta hade inte uppmärksammats på detta sätt om inte detta samverkans projekt genomförts under Samordningsförbundets paraply.
Analys av VÄXA inkl dilemmat Slutversion.pdf

Kompetensutveckling inom rehabilitering, KUR2

Under 2014 och 2015 har Samordningsförbundet i Halland arbetat aktivt med ett nationellt uppdrag – KUR 2 (Kompetensutveckling inom rehabilitering). Förbundets parter samt brukarorganisationer har varit involverade. Arbetet har bland annat bestått av kartläggning av förutsättningar för samverkan, workshops för att identifiera förbättringsförslag, föreläsningar, studiebesök och myndighetsgemensamma utbildningar. Slutrapport KUR2

 

Supported Employment, ESF-projektet Clavis

ESF-projektet Clavis är ett projekt som ägs av Halmstad kommuns socialförvaltning. Målgruppen är personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet är 3-årigt och man bemannade projektet utifrån bedömningen att kunna arbeta med totalt 100 deltagare. Under hösten 2011 nådde projektet halvtid och då var ca 230 deltagare inskrivna. Detta har medfört ett behov som projektägarna från början inte kunnat förutse – att det finns flera deltagare som känner att de har kommit så långt i sin rehabilitering att de är redo att testa på praktik, arbete eller studier. Samordningsförbundet beviljade därför resurser till en heltidstjänst som arbetar med dessa deltagare enligt metoden Supported Employment. Från september 2012 utökades insatsen med ytterligare två tjänster. ESF-projektet avslutas 130331, men ansöker till ESF-rådet om förlängning. I samband med förlängning ämnar Halmstad kommuns socialförvaltning även ansöka om förlängning för dessa tre tjänster under 2013 ut.
 

Utlåning samordningshandledare

Samordningshandledare lånas in av samverksansparterna och arbetar på uppdrag av Samordningsförbundet. Deras uppgift blir att hjälpa individer att planera och designa sin egen rehabiliteringsprocess inom befintliga verksamheter i länet. Fr.o.m. oktober 2012 i hela länet.
Utifrån genomförd kartläggning 2011 bedömdes att målgruppen Unga Vuxna krävde insatser av individuellt utformad karaktär. Samtidigt ställdes höga krav på en bred kompetens med erfarenhet av både psykiatrisk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Den nya funktionen Samordningshandledare utformades och 6 personer lånas från samverkansparterna under ett år från och med oktober 2011. Från och med hösten 2012 tillsattes även två samordningshandledare i Kungsbacka. Samordningshandledarnas roll är att stödja individerna att formulera sin egen rehabiliteringsprocess, förankra den hos berörda myndigheter samt lotsa och guida individerna genom planeringen. Till sin hjälp har de ”Kartoteket” - de insatser och verksamheter som idag bedrivs av samverkansparterna i länet. Insatsen Samordningshandledarna kommer att utvärderas tillsammans med Högskolan i Halmstad med start januari 2013.
Slutvärdering
 

Fördjupad samverkan i sjukskrivningsprocessen, Försäkringskassan på vårdenheter.

Sedan 2009 har Försäkringskassan funnits på plats en dag i veckan på Region Hallands vårdcentraler och mottagningar. Under åren har denna närvaro inneburit att Försäkringskassan har kunnat vara rådgivande för vårdpersonal i försäkringsfrågor och i de medicinska underlagen. Under 2011 minskade staten avsevärt denna möjlighet till finansiell samordning mellan enbart sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården, varför ansökan ställdes till förbundet att möjliggöra detta samarbete. I och med detta vill förbundet bidra till att förenkla och förkorta kommunikationsvägarna mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården genom en tidig diskussion runt personen för att förebygga en långvarig sjukskrivning och tidigt snabba upp rehabiliteringsimpulser samt vidga möjligheten till att fler ska kunna få ta del av de multimodala rehabiliteringsteamen. Insatsen genomförs 2012–2014 och syftet är att integrera arbetssättet i ordinarie verksamhet under projektets gång.

 

Arbetsförmedlare på AME-verksamheter, pilotverksamhet i Halmstad och Laholm.

Ett pilotprojekt genomfördes i Halmstad och Laholm på 6 månader med start vintern 2012.  Två arbetsförmedlare knyts till kommunernas arbetsmarknadsenheter. En av dessa har kompetens och vana av att arbeta med funktionsbedömningar, anpassningar och utveckling till arbete (innehar arbetsterapeutkompetens) och ska vara ett metodstöd för arbetsmarknadsenheterna i sitt utvecklingsarbete. Den andra arbetsförmedlarfunktionen är av mer traditionell art och ska stärka upp arbetsmarknadsenheternas strävan i att fler av deras deltagare ska komma i arbete/studier. Pilotprojektet visade goda resultat, 15 personer fick en anställning de första sex månaderna. Projektet förlängdes då under ett år och styrelsen uppmanande fler kommuner att starta liknande samarbete.

 

Salut Halland, Andersberg, Halmstad

Under vintern 2012 beviljade styrelsen en ansökan från Region Halland/Vårdcentralen på Andersberg till en heltids projektledartjänst. Syftet var dels att kartlägga samverkansformerna i bostadsområdet Andersberg i Halmstad, dels behoven bland befolkningen i området. I september var denna kartläggning klar och utifrån den gav styrelsen i uppdrag att bilda en styrgrupp med representanter från de berörda myndigheterna för att föreslå åtgärder för de utvecklingsområden som kartläggningen visade. Myndigheterna som ingår i styrguppen ansökte om resurser för ett sammansatt team bestående av projektledare, arbetsförmedlare, socialarbetare, hälsosamordnare och en pedagog som ska kunna arbeta förebyggande, motiverande, orienterande och lotsande i bostadsområdet inom livsområdena Arbete, Hälsa, Språk och Upplevd livskvalitet. Teamet ska utgå från Medborgarservice.
Delrapport 1, Delrapport 2, Delrapport 3
 

Stödfunktion för socialt företagande i Halmstad och Falkenberg.

Styrelsen beviljade en halvtidstjänst som ska fungera som ett stöd för de invånare i Halmstad och Falkenberg som vill starta sociala företag. Rådgivningsfunktion gentemot enskilda men också strategiskt påverkansarbete gentemot myndigheter, beslutsfattare och näringsliv för att fler personer utanför reguljära arbetsmarknaden ska få möjlighet att starta denna typ av företagsform. Stödpersonen i Halmstad ska vid behov även kunna stödja invånare i Laholm och Hylte kommun.

 

Steget vidare, Varberg

Varbergs kommun (Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden) vill i samarbete med Region Halland/Psykiatrin, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genomföra en insats riktad till ungdomar mellan 16-20 år som inte kan/vill/har förmåga att tillgodogöra sig den ordinarie gymnasieskolan och därmed har svårt att hitta sin väg mot arbete eller tillbaka till studier. Uppskattningsvis rör det sig om ett hundratal personer. Metoden Supported Employment/Education ska tillämpas i projektet. Insatserna ska ge de enskilda individerna det stöd och vägledning som behövs i varje enskilt fall för att kunna återgå till studier alternativt kunna få, och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I detta projekt förtydligas gymnasieskolans roll liksom samverkan mellan gymnasieskolan och de andra aktörerna för att i ett tidigt skede fånga upp de elever som inte har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla arbetsmarknadens krav.
Delrapport 1, Delrapport 2, Slutrapporten
 

Myndighetsgemensam utbildning, ICF i Varberg

ICF, International Classification of Functioning är en internationell klassificering av hälsan. Myndigheterna VPM, FK och AF har sett att de samarbetar alltmer i gemensamma ärenden. De  behöver utveckla en gemensam terminologi och gemensamma bedömningsgrunder i sina dessa ärenden. Förväntat resultat: Bättre samarbete kring individen och med ett fokus på förmågor får individen ett bättre utgångsläge för en bra planering. Även att myndigheterna kan samarbeta och förstå varandras uppdrag bättre och verktyget ger förhoppningsvis ett bättre underlag som gynnar individen i den fortsatta rehabiliteringsplaneringen i varje enskilt ärende.

 

Myndighetsgemensam länsövergripande utbildning i Supported Employment

Ett hundratal av länets kommunanställda har under 2013 deltagit i utbildning i metoden. Kännedomsutbildning för övriga myndigheter genomförs i september 2013.

 

Vuxenlots i Laholm

Sedan 2010 har verksamheten Ungdomslotsen bedrivit en framgångsrik verksamhet för att minska ungdomsarbetslösheten i Laholm (16-25 år). Enheten för arbete och försörjning uttrycker ett behov av en liknande funktion för att fokusera på helhetslösningar för individer med försörjningsstöd. Målgruppen är de med en tid av arbetslöshet och ofta med ett flertal praktikperioder bakom sig som behöver ett mer omfattande stöd för att nå arbetsmarknaden. Syftet är att sätta in extra stöd till arbete för de som befaras bli ”morgondagens långliggare” på försörjningsstöd.

 

Intensifierad samverkan, AF och FK

Handläggare med ansvar för ungdomar på Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen arbetar intensivt med att stödja unga med aktivitetsersättning för att de ska närma sig arbetsmarknad och/eller studier.

 

"Noll-placerade", södra Halland

Individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom, men som inte har rätt till sjukpenning, så kallade 0-placerade, hamnar ofta i skymundan i samhällets olika system. De får inte alltid sina behov av rehabilitering uppmärksammade och tillgodosedda. Exempelvis går de ofta miste om att vid behov få sin rehabilitering samordnad av Försäkringskassan. När det gäller att klara sin försörjning är många tvungna att under långa perioder ansöka om ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Halmstad och Laholm har i ett lyckat samarbete med FK sedan 120101 bedrivit ett aktivt utvecklingsarbete för att stötta 0-placerades rehabilitering mot en arbetsmarknad och en bättre hälsa. Projektet startade på uppdrag av SKL och Försäkringskassan på nationell nivå, men finansieras under perioden 130701–141231 av Samordningsförbundet Halland, med syfte att säkerställa att metoderna lever kvar som en del i ordinarie verksamhet lokalt inom de bägge myndigheterna även efter projekttidens slut. Under projekttiden har framgångsrika arbetsmetoder utvecklats. Goda resultat har visats dels genom att individer fått bättre stöd i sin rehabilitering, och dels genom att individer fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.
Slutrapporten