Arbetsplatsambassadörerna

APA2.png

Konceptet arbetsplatsambassadör

har Samordningsförbundet hämtat från Kävlinge kommun. Arbetsplatsambasadörerna är utvecklat som ett EU-projekt. Verksamheten har sedan permanentats och spridits geografiskt.

Arbetsplatsambassadören har för avsikt att arbeta med arbetsplatsens arbetsmiljö och underlätta för att introducera nya medarbetare/praktikanter och hjälpa tex arbetslösa tillbaka i arbetet. Det ska fokusera på att skapa Goda Arbetsplatser. 

 

Vem är Arbetsplatsambassadör?

Ambassadören är oftast en "vanlig anställd" som har ett stort socialt patos, dvs. är intresserad människor och av frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön, eller en chef.

Ambassadören är ett stöd för chefer och medarbetare när det gäller att:

 • i det dagliga arbetet verka för en god psykosocial arbetsmiljö och utveckla ”Den goda arbetsplatsen”
 • upptäcka tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra
 • upprätta bra introduktionsrutiner för nya medarbetare och praktikanter och vara ett extra stöd för medarbetare som är på väg tillbaka i arbete efter sjukskrivning
 • förmedla arbetsplatskulturen till nya medarbetare och praktikanter
 • förmedla idéer och lösningar inom nätverket av utbildade ambassadörer
 

Vinster & effekter för ambassadörsföretag


Arbetsplatsambassadörer gör gott - både för arbetsplatsen som helhet, för chef och kollegor och inte minst för människor som praktiserar eller arbetstränar på arbetsplatsen.

Exempel på Ambassadörernas ovärderliga insatser:

 • Genomför enkätundersökning gällande det interna arbetsklimatet på arbetsplatsen. För diskussioner med kollegorna om hur man vill ha det på sin arbetsplats och om vilka områden medarbetarna själva kan påverka och ta ansvar för

 • Startar processer för att förbättra där det behövs
 • Medverkar till att påverka arbetsplatsens attityder och värderingar för att skapa ett öppnare arbetsliv - för alla
 • Håller kontakt med sjukskrivna arbetskamrater
 • Tar fram introduktionsprogram för nyanställda, praktikanter och sjukskrivna på väg tillbaka till arbete
 • Utbyter kunskap, tips och idéer med andra ambassadörer i syfte att hitta bra lösningar genom att lära av andra
 • Arbetar aktivt som stöd för långtidsarbetslösa/-sjukskrivna praktikanter
 • Genomför tillsammans med handläggare på Kävlinge Lärcentrum och praktikant kontinuerlig uppföljning och utvärdering av praktikantens utveckling under praktiktiden (både skriftligt och muntligt)
 

 

Interna effekter på ambassadörsföretagen - fler Goda Arbetsplatser

 

Nedan några exempel på goda interna effekter som har uppnåtts på arbetsplatserna:

 • Vi håller kontinuerligt kontakt med våra sjukskrivna
 • Antalet långtidssjuka har minskat från 7 till 2 på vår arbetsplats
 • Vi har fått ett öppnare klimat på arbetsplatsen, vi tar upp och löser problem och konflikter
 • Vi har arbetat fram kriterier för vad som är en bra arbetskamrat och placerat på väggen
 • Vi växer som organisation och känner stolthet när det går bra för en praktikant
 • Vi genomför fler arbetsplatsmöten vilket medför bättre information och kommunikation
 • Vi har fått ett bättre samarbete mellan våra olika avdelningar
 • Vi har arbetat fram förbättrade arbetsbeskrivningar, både individuellt och för hela arbetsgruppen
 • Ledning och arbetskamrater visar större intresse för att ta emot praktikanter, vi har fått ett mjukare klimat med större förståelse för andra människor och våra olikheter.
 

Utbildning till Arbetsplatsambassadör


Brinner du för människor? Vi utbildar kontinuerligt nya Arbetsplatsambassadörer
Kävlinge Lärcentrum har under flera år utbildat Arbetsplatsambassadörer på privata och offentliga arbetsplatser. Idag har det utbildats flera hundra arbetsplatsambassadörer som, tillsammans med chef och medarbetare, arbetar aktivt för att skapa goda arbetsplatser och med att handleda människor.
Vi behöver alltid fler ambassadörer i fler branscher på både privata och offentliga arbetsplatser!

Vårt fokus är arbetsplatser som
 • vill utveckla och engagera sin personal i att ta ett större eget ansvar för att förebygga ohälsa och utveckla sin psykosociala arbetsmiljö
 • ser olikheter och skillnader mellan människor och kulturer som en potential för utveckling av företaget
 • vill ta ett större samhällsansvar, skapa ett öppnare arbetsliv för att ta tillvara människors förmåga och kompetens utifrån deras egna förutsättningar
 • Vad vinner du som chef och ditt företag på att utse en ambassadör som deltar i utbildningen?
 • Ambassadören fungerar som förstärkt PA-resurs både till chef och arbetsgrupp
 • Introduktionsprogram och rehabiliteringsrutiner som minskar kostnaderna vid nyanställning och/eller återgång till arbete efter sjukskrivning
 • Arbetsplatsens medmänskliga profil tydliggörs - bra i marknadsförings-sammanhang och attraktivt både när det gäller att behålla och rekrytera personal
 • Företaget får fokus på viktiga utvecklingsområden och uppslag om hur man utarbetar en handlingsplan
 • Ökat intresse och delaktighet hos personalen om hur man förhindrar ohälsa och hur man stöttar sjukskrivna kollegor
 • Omvärldskunskap och idéutbyte - hur tänker och gör andra arbetsplatser för utveckla arbetsklimatet
 • Vem är lämplig att axla ambassadörsrollen? Någon i personalen eller du själv i egenskap av chef?
 • Ambassadören är oftast en "vanlig anställd" som har ett stort socialt patos, dvs är genuint intresserad människor och av frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön, eller en chef. Ambassadören ser möjligheter till förbättringar och tar gärna ansvar för genomförandet tillsammans med chef och medarbetare.
 

Utbildningen
 

Utbildningen ger gedigna kunskaper om kommunikation/samtalsteknik, kroppsspråk och härskartekniker, stress och ohälsa samt attityder och värderingar. Dessutom ingår introduktion av nyanställda, friskskrivna och praktikanter samt konsten att arbeta fram fungerande rehab-rutiner. Under utbildningen får samtliga arbetsplatser förmånen att göra en Klimatanalys i syfte att sprida intresse för psykosociala frågor i sin egen arbetsgrupp och för att hitta förbättringsområden.

Informationsbroschyr från Laholm: Arb plats amb LH.pdf

 

 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Kalendarium

Tema: Grundutbildning i försäkringsmedicin och rehabsamordning
Plats:
Folkets Hus i Varberg