Laholm

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

Individsamverkansteamet i Laholm

har två delar, en operativ del och en konsultativ del. Det konsultativa teamet träffas varje vecka kring konsultationer för att ge rekommendationer och en  samlad bild och samsyn kring individer med komplexa problem. Den operativa handledaren arbetar med individer mellan 16–64 år och som bedöms kunna komma ut i arbetslivet.

Medlemmarna i teamet kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Laholms kommun (JobbLaholm och Ekonomiskt bistånd), Region Halland (Primärsjukvården och Vuxenpsykiatrin). I teamet finns även en handledare som arbetar operativt med maximalt 20 deltagare. Handledaren finns sida vid sida om deltagarna under resan mot egen försörjning.

Målgruppen för verksamheten är individer mellan 16 – 64 år och boende i Laholms kommun.  De står idag långt från arbetsmarknaden men är intresserade av att få hjälp med att prova vad som är möjligt för dem. Individerna är arbetslösa, långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd, långtidssjukskrivna eller på annat sätt står utanför ordinarie system och har ett behov av minst två myndigheters samverkan för att komma vidare. Andra insatser ska vara uttömda/uteslutna och det ska inte finnas hinder av medicinsk eller social karaktär, samt inget pågående missbruk.

Vägen till IST börjar med att en remiss skickas till IST med en tydlig remissanledning och vilken bedömning handläggaren gör om individens förmåga att närma sig arbetsmarknaden med rätt stöd och hjälp. Remissen bearbetas av det konsultativa teamet innan beslut fattas om intag till IST:s operativa handledare. Ibland förekommer även en informationsträff med individen och remittenten för att komplettera remissen. IST rekommenderar även att först skicka en konsultation till IST innan remiss skickas.

Du som jobbar på någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss i komplexa ärenden. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Laholm som finns på Samordningsförbundets i Hallands hemsida. Se till att även individen skriver under blanketten för att teamet ska få utbyta information med varandra. Därefter bjuds du som handläggare in till teamet för att dra ditt ärende alternativt lyft in ärendet med din teammedlem eller skicka en konsultationsfråga till Teamkoordinatorn. IST kommer efter konsultation med en rekommendation antingen muntligt, via teammedlem eller som en skriftlig rekommendation beroende på hur frågeställningen har kommit till teamet.

Om du vill nå oss kan du mejla till ist.laholm@sfhalland.se eller ringa på 0703–624722. Du är välkommen att kontakta oss oavsett om du arbetar hos någon av parterna i teamet eller inom någon annan organisation.
Kontakt:
Teamkoordinator
Camilla Jansson
Mobil: 0703–624722
Camilla.jansson@laholm.se , ist.laholm@sfhalland.se
Postadress: Laholms kommun, Humlegången 6, 312 80 Laholm
Besöksadress: Campus Laholm, Skottegränd 3, 312 80 Laholm

 

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Digitalt möte via Skype
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare