Paradigm

EU_Paradigm_logo 400 pixlar.jpg

Projektet:
Paradigm är ett treårigt projekt, mars 2018 till och med februari 2021. Projektägare är Samordningsförbundet i Halland med finansiering av Europeiska socialfonden (ESF)
 
Paradigms målgrupp:
Unga kvinnor och män (18-29 år) med funktionsvariationer[i], funktionsnedsättning[ii] och/eller psykisk ohälsa, med behov av stöd i studier eller till att nå arbete eller studier.
 
Paradigm riktar sig till unga som är beviljade aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, är långtidsarbetslösa eller är aktuella hos kommunernas arbetsmarknadsenheter, samt för dem som inte finns i någon ersättningsform idag eller har någon kontakt med myndighet, men har behov av stöd. Paradigm finns även tillgänglig för unga som är beviljade aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång
Paradigms verksamhet finns i Halmstad, Hylte och Laholm.
 
Paradigms mål:
Fler som är långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete eller studier och uppleva bättre hälsa. Fler som går på gymnasiet ska fullfölja sina studier och nå gymnasiebehörighet.
 
Paradigms syfte:
Projektet syftar till att få unga vuxna att få ökat självförtroende och tillit till sin egen förmåga att vara delaktig i samhället och bli självförsörjande i större utsträckning.
 
Upplägg:
Paradigm erbjuder deltagarna individuella processer samt ett aktivitetsprogram som tas fram av unga vuxna för unga vuxna genom PAR[iii] i syfte att få ökad hälsa och mer redo för arbetsmarknaden.
Vi erbjuder bland annat gruppaktiviteter som handlar ökad omvärldskunskap om samhället och arbetslivet. Studiebesök på företag. Föreläsare kring olika områden. Hälsofrämjande insatser som till exempel ett lärande kring kost, hälsa och ekonomi.

Digitalisering är också en central del i projektet och programinnehållet. Vi har ett avtalat samarbete med Högskolan i Halmstad i verksamheterna Fab Lab och Digitalt Laborativt Center (DLC) där vi har tillgång till digitala handledare. Fab Lab kan beskriva som en digital slöjdsal med ett brett utbud av utrustning och en stor digital kännedom. DLC är en högteknologisk och laborativ miljö med fokus på lärande, kultur och kreativitet.  
 
Deltagaren kan under tiden i Paradigm även få individuellt stöd i sina gymnasiestudier om deltagaren är beviljad aktivietesersättning för förlängd skolgång.  
 
Alla deltagare ges vid behov stöd till att samla sitt nätverk och göra en Samordnad Individuell Plan (SIP) som arbetskonsulenterna under tiden i projektet stöttar deltagaren att aktivt arbeta med och följa upp. 

Paradigm har samarbete med Arbetsförmedlingen och Individsamverkansteamet för att få bästa stöttning ut i praktik, studier eller arbete.
 
Deltagarna kan vara inskrivna i Paradigm i upp till ett år. Den långa programtiden syftar till att deltagaren ska kunna få stöd av arbetskonsulenten även en tid efter att hen har kommit ut i arbete eller studier.

Remiss till Paradigm: 
För att delta i Paradigm ansöker man på remissblankett som du hittar under Samverkansguide - Remisser/blanketter. 

Mer information hittar du på: 
www.paradigmhalland.se 

  agneta.persson@sfhalland.se
Kontaktuppgifter Paradigm:

paradigm@sfhalland.se

Ulrika Lindberg, projektledare/arbetskonsulent 0725 62 40 60  ulrika.lindberg@sfhalland.se
Susanne Troff, arbetskonsulent 0723 23 40 60 susanne.troff@sfhalland.se
Agneta Persson, arbetskonsulent 0722 32 73 95 agneta.persson@sfhalland.se

 


[i] Med funktionsvariationer menar vi en avvikelse från normen gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid.
 

[ii] Med funktionsnedsättning menar vi att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Paradigms målgrupp är främst kvinnor och män (18-29 år) med behov av särskilt stöd att nå arbete/studier eller fullfölja sin gymnasieutbildning.
 

[iii] PAR = Participatory Action Research. Ett förhållningssätt som betonar deltagande och ska mynna ut i konkreta åtgärder för en förändring.
 

 

Aktuellt

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Ägarsamråd
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare