Varberg

SVG _individsamverkansteam.jpg

INDIVIDSAMVERKANSTEAM

Alla individsamverkanteamen finns till för att öka möjligheten till egenförsärjning och välmående hos hallänningar. Dock har alla sina egna fokus beroende på hur det ser ut i den egna kommunen. Genom att läsa respektive kommuns beskrivning av den egna verksamheten kan du inspireras för den egna kommunens IST samt dela erfarenheter på enskilda frågor som kanske grannkommunen redan har bearbetat.
 

INDIVIDSAMVERKANSTEAMET I VARBERG

Vilka är vi?

Individsamverkansteamet i Varberg består av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Varbergs kommun – Ekonomi och Arbetsmarknad, Region Halland - primärvård och VPM samt en teamkoordinator som ni kan kontakta vid frågor; Helén Gustafsson; 010-1192614, helen.gustafsson@forsakringskassan.se.

För vem finns vi?

Målgruppen för IST i Varberg är människor i arbetsför ålder med social, psykisk och/eller fysisk problematik och som också behöver ett samordnat stöd från flera myndigheter/organisationer för att finna en väg till egen försörjning eller studier. Ordinarie myndighet/organisation har redan gjort ett antal försök utan att nå hela vägen fram och individen har med alla säkerhet varit i olika samhällssystem under längre tid.

Vad är målet? 

Individen ska ges ökad möjlighet till egen försörjning och/eller studier genom samordning av den sociala, medicinska samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Målsättningen är att individen med stöd från IST inom 2 år ska komma ut i arbete/studier/sysselsättning i någon form.

Remissförfarande och process

För att anmäla en deltagare fyller handläggare/kontaktperson hos någon av parterna i en remiss (finns på samordningsförbundets hemsida)tillsammans med individen. Remissen skickas till ist.varberg@sfhalland.se eller lämnas till remitterande myndighets representant i Individsamverkansteamet. När vi har tagit emot remissen kallar vi individen till ett första möte med handläggare från teamet. Därefter tar vi ställning till om Individsamverkansteamet kan ge rätt stöd. Man kan vara inskriven hos oss i upp till två år.
Planeringen blir helt individanpassad. Befintliga resurser på respektive myndighet kommer att användas, men det kan också bli aktuellt med köp av tjänst hos lämplig anordnare/vårdgivare. Allt från utredning, stödåtgärder, vägledning, arbetsprövning kompletterande vårdinsatser kan bli aktuellt. Arbetslinjen är i fokus.
Vid avslut upprättas en slutdokumentation som också innehåller en framtida planering för individen.
Konsultativ funktion
Du som jobbar hos någon av parterna som är representerade i teamet kan också skicka frågeställningar till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten Konsultation IST Varberg. Se till att också individen skriver under blanketten för att vi ska få utbyta information med varandra. Vi samlar då ihop den information om individen som finns hos alla parter och lämnar tillbaka till dig, kanske också med en rekommendation om fortsatt handläggning.

Aktuellt

IST Halmstad/Hylte söker handledare till Heja!

Är du intresserad och har erfarenhet av att arbeta med förrehabilitering till arbetslivsinriktad rehabilitering med fokus på hälsofrämjande insatser och samverkan? Då är du välkommen att söka följande uppdrag, se information nedan. Läs mer

Samordningsförbundet i Halland lanserar Baeskeftigelse Indikator Projektet(BIP)-progressionskort i Sverige

I vårt utvecklingsarbete med våra Individsamverkansteam har styrelsen beslutat att vi ska översätta och införa BIP progressionskort utvecklat och beforskat av Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn med goda resultat. Läs mer

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur förbundet behandlar dina personuppgifter, i enlighet med den nya dataskydds-lagstiftningen. Läs mer

Nyhetsbrevet ”Innanförskapet” med glädje och insikter

Vårt nya nyhetsbrev ”Innanförskapet” har precis skickats ut till alla befintliga prenumeranter från vårt tidigare utskick. Nyhetsbrevet blir vår kanal direkt in till alla er ute på enheter som arbetar för vår sociala värdfärd på ett eller annat sätt och som är intresserade av samverkan. Läs mer

Handbok - våld i nära relationer

Innehåller vägledning för utveckling av handlingsplaner och rutiner. Läs mer

Kalendarium

Tema: Styrelsemöte
Plats:
Digitalt möte via Skype
Tema: Beredningsgrupp
Plats:
Samordningsförbundet i Halland
Tema: Styrelsemöte
Plats:
Varberg Lokal meddelas senare